Visie

Gij hebt het ontvangen om niet, geef het om niet.

Hartgesteldheid

De Bijbelse term “aanbidding” betekent letterlijk dat God wordt verhoogd, door jezelf te verlagen: plat liggen op de grond of neerknielen in ontzag voor onze Maker. Soms letterlijk, maar vooral in hartgesteldheid. De term aanbidding zélf heeft in eerste instantie dus nog niet met muziek te maken, maar met een dagelijkse levensstijl waarin wij er naar streven om gelijkvormig te worden aan het karakter van Jezus Christus van Nazareth, God de Zoon. Wij beseffen dagelijks hoe zeer wij daarin te kort schieten, wanneer we Zijn voorbeeld proberen te volgen van liefde, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en nederigheid. Aanbidding is een levensstijl, geen muziekstijl!

Bijbels mandaat

Berean Drive gelooft dat de term “lofprijs” die in de Bijbel wordt gebruikt, in context vooral betekent “aanbidding, mede d.m.v. muziek” en dat er slechts twee verzen in het Nieuwe Testament zijn te vinden die een mandaat geven, wanneer het specifiek muziekuitoefening betreft:

Kolossenzen 3:16
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Efeziërs 5:19
en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart

Muziek als middel

Berean Drive gelooft dat God altijd muziek als middel heeft gebruikt om een brug te bouwen naar mensen om hen dichter bij Hem te brengen. We geloven ook dat de Bijbel leert dat “gospelconcerten” of onderwijs, altijd vrij van entree behoren te zijn. We geloven niet dat er iets op tegen is om een vrijwillig offer ophalen, alsmede nevenactiviteiten te bedenken en uit te voeren die voor inkomsten zorgen, zodat daarmee de onkosten kunnen worden gedekt die we als stichting maken om lofprijsconcerten uit te voeren in gemeentes, kerken en elke plaats waar God wil dat we optreden.

Berean Drive maakt een degelijk verschil tussen de muziek als het middel om de ziel (wil, emotie, gedachte) te bereiken en Evangelisatie als het doel van God om mensen in hun geest (geweten, openbaring, intuïtie) te bereiken.

Brug naar de ziel

Berean Drive gelooft dat lofprijsmuziek als middel, van een hoog niveau moet zijn, zodat de luisteraar eenvoudig kan worden bereikt, daar bezoekers mede of soms ook uitsluitend komen om te genieten van kwalitatief, hoogwaardige muziek. Symbolisch bouwen we een brug naar de ziel, om vervolgens het Evangelie d.m.v. muziek in de geest te laten doordringen:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Hebreeën 4:12 (HSV)